Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ: Những dấu mốc quan trọng