Quốc hội khóa IX: Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước
#IG-20108

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội khóa IX: Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước

Hà Nội (TTXVN 5/5) Quốc hội khóa IX đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đổi mới của Ðảng theo tinh thần của Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VII. Quốc hội khóa IX kéo dài 5 năm (1992-1997) với 11 kỳ họp.