Phụ nữ chịu tác động nặng nề trên thị trường việc làm do COVID-19