Phòng, chống dịch COVID-19: Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch