Phòng chống dịch COVID-19: Bộ Y tế đề nghị người đi Đà Nẵng