Phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
#IG-105470

Kinh tế - Hội nhập

Phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hà Nội (TTXVN 23/10) Vùng Đông Nam Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại trung tâm khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh có chất lượng cuộc sống cao, có trình độ y tế, giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á. Thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng - nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trí thức trẻ đến sinh sống và làm việc nơi tập trung các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới…
Xuất bản:Chủ nhật, 23/10/2022 05:48 (GMT+7)