PCI của 10 địa phương đứng đầu năm 2017 trong 10 năm qua