PAR INDEX 2017:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chỉ số cao nhất