Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu giữ chức vụ  Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh