Nông thôn đổi sắc sau 12 năm xây dựng nông thôn mới
#IG-116417

Kinh tế - Hội nhập

Nông thôn đổi sắc sau 12 năm xây dựng nông thôn mới

Hà Nội (TTXVN 20/2) Hơn 12 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tựu to lớn, trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần đưa Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào thực tiễn. Những kết quả đạt được của Chương trình đã góp phần tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn được cải thiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả, kinh tế nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn.
Xuất bản:Thứ hai, 20/02/2023 05:57 (GMT+7)