Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

No new community COVID-19 infection in 18 days

No new community COVID-19 infection in 18 days

No new community COVID-19 infection has been recorded for 18 days.

 • Ngày:
  04/05/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ