Nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa  trên thế giới