Những truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
#IG-19612

Chính trị - Ngoại giao

Những truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 26/3) 90 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu (26/3/1931 - 26/3/2021), Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, thể hiện bản chất tốt đẹp.
Xuất bản:26-03-2021