Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
#IG-18650

Chính trị - Ngoại giao

Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hà Nội (TTXVN 14/12) Sáng 14/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành Hội nghị lần thứ 14, thảo luận những vấn đề cuối cùng liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.
Xuất bản:Thứ hai, 14/12/2020 13:20 (GMT+7)