Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
#IG-63839

Chính trị - Ngoại giao

Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 4/5) Sáng 4/5/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021…
Xuất bản:Thứ tư, 04/05/2022 10:54 (GMT+7)