Những điều các thành viên trong gia đình cần tuân thủ thực hiện