Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
#IG-09443

Kinh tế - Hội nhập

Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Hà Nội (TTXVN 2/1) Năm 2018, Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” nhằm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.