“Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang”