Người dân các địa phương trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế