Ngoại giao Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
#IG-17507

Chính trị - Ngoại giao

Ngoại giao Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Hà Nội (TTXVN 2/9) 75 năm qua, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độXHCN, đồng thời cũng đóng góp tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Xuất bản:Thứ tư, 02/09/2020 07:57 (GMT+7)