Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển kinh tế nông nghiệp
#IG-10942

Kinh tế - Hội nhập

Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển kinh tế nông nghiệp

Hà Nội (TTXVN 10/9) Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm nhanh. Thu nhập bình quân hộ gia đình được cải thiện. Việc đổi mới và xây dựng các doanh nghiệp nông nghiệp hiện đại, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã trở thành nòng cốt của chuỗi giá trị nông sản và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là những kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (2008-2017).
Xuất bản:Thứ hai, 10/09/2018 18:44 (GMT+7)