Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2021: Phục hồi Hệ sinh thái