Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Đưa Việt Nam trở thành quốc gia số vào năm 2030
#IG-105347

Giáo dục - Khoa Học

Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Đưa Việt Nam trở thành quốc gia số vào năm 2030

Hà Nội (TTXVN 10/10) Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày chuyển đổi số Quốc gia. Theo đó, ngày 10/10 hằng năm được lấy là Ngày chuyển đổi số Quốc gia. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.
Xuất bản:Thứ hai, 10/10/2022 04:32 (GMT+7)
Chuyên đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ