Ngày 15/3/2021, tiêm thử nghiệm vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam