Ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn trong tháng 3/2019