Nga-Mỹ thể hiện thiện chí trong cuộc gặp thượng đỉnh