Năm 2022, tổng biên chế công chức là 256.685
#IG-21623

Chính trị - Ngoại giao

Năm 2022, tổng biên chế công chức là 256.685

Hà Nội (TTXVN 25/9) Theo Quyết định số 1575/QĐ-TTg ngày 22/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế, nhiều hơn 7.035 người so với năm 2021.
Xuất bản:Thứ bảy, 25/09/2021 06:03 (GMT+7)