Năm 2022: Kinh tế Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng 2 con số