Năm 2021: Xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt hơn 8,7 tỷ USD