Năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82%