Năm 2021, dệt may hướng tới mục tiêu xuất khẩu 39 tỷ USD