Năm 2020: Xuất khẩu gạo hướng tới mục tiêu hơn 6 triệu tấn