Năm 2020: COVID-19 và những điều chưa từng có tiền lệ