Năm 2019: Số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục hơn 138.000 doanh nghiệp