Năm 2019 chứng kiến kỷ lục chinh phục đỉnh Everest