Một số mục tiêu trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
#IG-42212

Văn hóa - Xã hội

Một số mục tiêu trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Hà Nội (TTXVN 18/11) Theo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tình có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa-Thể thao; ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; có ít nhất 5 di sản được UNESCO ghi danh theo công ước của UNESCO…
Xuất bản:Thứ năm, 18/11/2021 10:02 (GMT+7)