Một số đặc điểm của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)