Lịch trình di chuyển hết sức phức tạp của BN714 mắc COVID-19 ở Hà Nội