Lịch trình di chuyển của BN962 - bệnh nhân COVID-19 thứ 8 của Hà Nội