Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm COVID-19 1553 ở Quảng Ninh