Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới
#IG-01953

Kinh tế - Hội nhập

Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới

Hà Nội (TTXVN 26/11) 30 năm đổi mới (1986 - 2016), đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển.
Xuất bản:Thứ năm, 26/11/2015 11:31 (GMT+7)