Kinh tế tăng trưởng đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội
#IG-19056

Chính trị - Ngoại giao

Kinh tế tăng trưởng đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Hà Nội (TTXVN 25/1) Sau 35 năm Đổi mới (1986-2021) và đặc biệt trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đã đạt được kết quả quan trọng về tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội. Các chính sách an sinh xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững.
Xuất bản:Thứ hai, 25/01/2021 14:37 (GMT+7)