Khuyến cáo của nhà sản xuất về vắc xin COVID-19 Vero Cell của Sinopharm