Kết quả một năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia  (9/12/2019 - 9/12/2020)
#IG-18613

Chính trị - Ngoại giao

Kết quả một năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia (9/12/2019 - 9/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/12) Sau 1 năm vận hành (9/12/2019 - 9/12/2020), Cổng Dịch vụ công quốc gia đã trở thành kênh hữu hiệu nhất “hiện đại hóa” thủ tục hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ.
Xuất bản:Thứ năm, 10/12/2020 14:15 (GMT+7)