#IG-105435

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Đến năm 2026, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 101.546 biên chế công chức

Hà Nội (TTXVN 19/10) Theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 18/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tổng biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), biên chế của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương đến hết năm 2026 là 103.300 biên chế. Cụ thể, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 101.546 biên chế. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế. Biên chế của hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương 686 biên chế.
Xuất bản:Thứ tư, 19/10/2022 15:21 (GMT+7)