#IG-21411

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi

Hà Nội (TTXVN 3/9) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam. Trải qua các thời kỳ, Đảng luôn khẳng định là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Xuất bản:Thứ sáu, 03/09/2021 06:27 (GMT+7)