Hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch COVID-19  (Quyết định 218/ BYT-QĐ ngày 27/1/2022)
#IG-42819

Y tế - Cộng đồng

Hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch COVID-19 (Quyết định 218/ BYT-QĐ ngày 27/1/2022)

Hà Nội (TTXVN 28/1) Ngày 27/1/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 218/BYT-QĐ Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế. Hướng dẫn mới vẫn có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 như trước nhưng chỉ số đánh giá cụ thể hơn, phương pháp đánh giá cũng gồm nhiều bước chi tiết hơn.
Xuất bản:Thứ sáu, 28/01/2022 12:53 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19