Hơn 8,3 tỷ USD vốn FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế năm 2018