Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
#IG-42244

Văn hóa - Xã hội

Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Hà Nội (TTXVN 23/11) Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã khai mạc tại Nhà hát Lớn, Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Xuất bản:Thứ ba, 23/11/2021 06:23 (GMT+7)