Hà Nội phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 12.000 - 13.000 USD
#IG-116365

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 12.000 - 13.000 USD

Hà Nội (TTXVN 13/2) Theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ (ngày 5/5/2022) của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và cả nước GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8 - 8,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 12.000 - 13.000 USD.
Xuất bản:Thứ hai, 13/02/2023 06:37 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI